កម្មវិធីបើកជាផ្លូវការថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញ”ផែនដីវិទ្យាសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ” ចូលរួមដោយសេរីដើម្បីស្វែងយល់ពីជំនាញថ្មីនេះ ថ្ងៃទី៣០ មេសា ២០២៤ នៅសាលប្រជុំធំ នៃសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង ។