សម្ព័ន្ធ

 
ភាពជាដៃគូនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការមកពីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីរួមមានប្រទេសប៉ូឡូញ,ហ្វីលីពីន,ម៉ាឡេស៊ី,កម្ពុជា,អេស្បាញ,ក្រិក,និងលុចសំបួដែលធានាបាននូវភូមិសាស្ត្រជាមួយបុគ្គលិកមកពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមនិងវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗគ្នាធានានូវការអនុវត្តគម្រោងពហុភាសានិងអន្តរកម្មនេះ។