សាកលវិទ្យាល័យ Politechnika Slaska – SUT (ប៉ូឡូញ)

 
សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Silesian ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំំ ១៩៤៥។ បច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យនេះមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងUpper Silesia ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំសម្រាប់ស្រុកដែលមានឧស្សាហកម្មច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញហើយក្នុងនោះដែរតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ឧស្សាហកម្មភាគច្រើននៅអឺរ៉ុប - Upper Silesia ។

មុខវិជ្ជាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន ១២ គឺ ស្ថាបត្យកម្មនិងផែនការទីក្រុង,ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិអេឡិចត្រូនិចនិងវិស្វកម្មអគ្គិសនី,វិស្វកម្មគីមី,បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍,វិស្វកម្មជីវសាស្ត្រ,វិស្វកម្មស៊ីវិលនិងដឹកជញ្ជូន,វិស្វកម្មសំភារៈ,វិស្វកម្មមេកានិក,វិស្វកម្មបរិស្ថាន,រ៉ែនិងថាមពល,វិទ្យាសាស្ត្រគីមី,ផែនដីនិងវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានដែលពាក់ព័ន្ធ ,ការគ្រប់គ្រងនិងគុណភាពវិទ្យាសាស្រ្ត។