សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង- SRU (Cambodia)

 
SRU គឺជាស្ថាប័នអប់រំលំដាប់កំពូលមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរួមចំណែកដល់ចំណេះដឹងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅតាមខេត្ដតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សានិងកម្មវិធីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ SRU ផ្តល់ជូននូវការអប់រំប្រកបដោយគុណ ភាពខ្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍធនធាន មនុស្សដែលផ្តោតទៅលើការផ្តល់ការអប់រំដែលមានកម្រិតដូចគ្នាឬខ្ពស់ជាងនេះដែលមាននៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាដល់សិស្សនៅតាមទីជនបទ។ SRU ផ្តល់ជូនជំនាញចំនួន ១២ នៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅកម្ពុជាបន្ថែមដោយឈុតកម្មវិធីអន្តរជាតិដែលផ្តល់តាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ និងអង្គការដែលមានការទទួលស្គាល់។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ SRU បានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាសាកលវិទ្យាល័យមួយខ្លាំងបំផុត នៅទូទាំងប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៥ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។ SRU សត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំកម្ពុជា(ACC),សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំមូលដ្ឋានហើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានវាយតម្លៃជាទៀងទាត់នូវគុណភាពនៃកម្មវិធីសិក្សានិងស្ថាប័នទាំងមូល។ SRUបានប្រមូលនិស្សិតប្រមាណ ៤០០០ នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានបុគ្គលិក ១៥០ នាក់និងបណ្តាញជិត ៦០០០ នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា។ សាកលវិទ្យាល័យផ្តល់ជូនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតក្នុងអត្រាមួយសមរម្យជាមួយនឹងអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅតាមបរិវេណសាលាកម្មវិធីសិក្សាការងាររបស់និស្សិតនិងសកម្មភាពសិក្សាបន្ថែម។