កញ្ចប់ការងារ

ការវាយតម្លៃតម្រូវការ - កំណត់ក្របខ័ណ្ឌ

កញ្ចប់ការងារដំបូងផ្តោតលើការកំណត់អតំរូវការនិងក្នុងកាងារចំនួនបួនសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពដែលអាចមើលឃើញតាមរយៈសកម្មភាពដូចជា៖ វិទ្យាស្ថានពាក់ព័ន្ធ,ការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍,ដំណើរការការទទួលស្គាល់និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនិងការវិភាគដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដៃគូនឹងជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍលទ្ធផលសំខាន់នៃគម្រោងជាពិសេសកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រ,បរិស្ថានសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនិងមន្ទីរពិសោធន៍។ បុគ្គលិកសិក្សា,រដ្ឋបាលនិងបច្ចេកទេសនឹងទទួលបានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងការបណ្តុះបណ្តាលផ្អែកទៅលើតម្រូវការរបស់ពួកគេ។

សកម្មភាព:
១.ការវាយតម្លៃលើតម្រូវការសិក្សា
២.លក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍និងដំណើរការទទួលស្គាល់គុណភាពការងារ
៣.ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

ការផ្តល់ជូន៖
១.១ការស្ទង់មតិស្តីពីតម្រូវការសិក្សានៅក្នុងដៃគូរបស់ប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សា
១.២លក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរពិសោធន៍
១.៣ការវិភាគតម្រូវការទៅលើដំណើរការនឹងតម្រូវការនៃការទទួលស្គាល់
១.៤ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការវិភាគរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងគម្រោង“ជីអូម៉ាទិចសម្រាប់ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ”

កញ្ចប់ការងារនេះមានសកម្មភាពទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្តែងរបស់កម្មវិធីសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគម្រោង“ជីអូម៉ាទិចសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ”ដោយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប។ ការផ្តល់របស់កម្មវិធីសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នេកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការបង្រៀនទ្រឹស្តីការងារបង្រៀន,មន្ទីរពិសោធន៍និងម៉ោងសិក្សាដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើលទ្ធផលសំខាន់នៃគម្រោងដូចជាកម្មវិធីសិក្សា និងមាតិការបស់VLEនិងបំពាក់យ៉ាងពេញលេញ “GIS for DRR” មន្ទីរពិសោធន៍។

សកម្មភាព៖
១.កម្មវិធីសិក្សាអនុបណ្ឌិតផ្នែកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគម្រោង“ជីអូម៉ាតិចសម្រាប់ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ”
២.ការរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចរបស់“GIS for DRR” បរិយាកាសសិក្សា (VLE)
មន្ទីរពិសោធន៍“GIS for DRR”

ការផ្តល់ជូន៖
២.១ការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ“ជីអូម៉ាទិចសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ”
២.២ការអភិវឌ្ឍមាតិការសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច“GIS for DRR” បរិយាកាសសិក្សា(VLE)
២.៣ការអភិវឌ្ឍន៍នៃបរិស្ថានសិក្សាជាក់ស្តែង“GIS for DRR” (VLE)
២.៤ ការបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍“GIS for DRR”
២.៥ការអភិវឌ្ឍមុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគម្រោង“ជីអូម៉ាទិចសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ”

ការទទួលស្គាល់និងការផ្តល់ជូននូវថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគម្រោង“ ជីអូម៉ាទិចសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ”នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់ប្រទេសដៃគូ។

ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគម្រោងជីអូម៉ាតិចសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅគ្រប់វិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់ ប្រទេសដៃគូហើយការចែកចាយនឹងត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ ។ កិច្ចការវាយតម្លៃដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដែលចូលរួមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងក្នុងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិធីសាស្រ្តដែលបានប្រើ។ ដោយកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងតឹងរឹងនៃសកម្មភាពនិងសារៈសំខាន់នៃលទ្ធផលដែលអាចមើលឃើញជាមុននៃកញ្ចប់ការងារដៃគូគម្រោងនឹងប្រាកដថាត្រូវផ្អែកលើលទ្ធផលនៃកញ្ចប់ការងារ ១, ២ និង ៤ ដោយប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗនៃគម្រោង។

សកម្មភាព៖
១.ការទទួលស្គាល់ទៅលើថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
២.ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៃថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
៣.ការវាយតម្លៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៃថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ

ការផ្តល់ជូន៖
៣.១ការងាររដ្ឋបាលស្តីពីការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យសាស្ត្រ
៣.២ការបញ្ជូនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យសាស្ត្រក្នុងគម្រោង“ជីអូម៉ាទិចសម្រាប់ការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ”
៣.៣របាយការណ៍វាយតម្លៃបណ្តោះអាសន្នស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ

ការកសាងសមត្ថភាពសំរាប់បុគ្គលិកសិក្សារដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកបច្ចេកទេស

កញ្ចប់ការងារនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើនចំណេះដឹងជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិករបស់ដៃគូរវិទ្យាស្ថានឧត្តមសិក្សា(បុគ្គលិកសិក្សា,រដ្ឋបាលនិងបច្ចេកទេស)លើការផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់ដែលទាមទារនូវកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោង។

សកម្មភាព៖
១.សេចក្តីណែនាំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
២.សកម្មភាពបង្កើនចំណេះដឹង

ការផ្តល់ជូន៖
៤.១សេចក្តីណែនាំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
៤.២ ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសិក្សា, បុគ្គលិករដ្ឋបាលនិងបុគ្កលិកបច្ចេកទេស
៤.៣ ដំណើរទស្សសនកិច្ចសិក្សា

ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការធានាគុណភាព

កញ្ចប់ការងារត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការធានាគុណភាពនឹងផ្តល់នូវរាល់វិធីសាស្រ្តឧបករណ៍និងដំណើរការចាំបាច់ទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាពជាដៃគូដើម្បីធានាមិនត្រឹមតែគុណភាពខ្ពស់នៃលទ្ធផលរបស់គម្រោងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់នូវនិរន្តរភាពនិងការកេងចំណេញលើលទ្ធផលរបស់វាផងដែរ។

សកម្មភាព៖
១.ផែនការធានាគុណភាព (QAP)
២. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាគុណភាពនិង គណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃគុណភាពកម្មវិធីសិក្សា
៣. បន្តតាមដាន និងរាយការណ៍

ការផ្តល់ជូន៖
៥.១ ផែនការធានាគុណភាព (QAP)
៥.២ការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាគុណភាព(QAB)និងគណៈកម្មាធិការគុណភាពវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្សា (CQC)
៥.៣ លំហាត់វាយតម្លៃតាមកាលកំណត់
៥.៤របាយការណ៏ផែនការធានាគុណភាព(QARs)
៥.៥របាយការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនការធានាគុណភាព(QARs)

ការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ជ្រាបចូល

កញ្ចប់ការងារនេះនឹងផ្តល់ភាពជាដៃគូជាមួយរាល់ការបញ្ចូលចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ជ្រាបចូលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងអត្ថន័យដែលនឹងធានាបាននូវនិរន្តរភាពរបស់គម្រោង។ ផែនការលម្អិតស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ជ្រាបចូលនឹងត្រូវបានពន្យល់លម្អិតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែដំបូងនៃការអនុវត្តខណៈពេលដែលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងការបន្សាំនឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងតម្រូវការ / ចំណង់ចំណូលចិត្ត។

សកម្មភាព៖
១.គម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនិងសម្ភារសំខាន់ៗ
២. កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ
៣.ការបញ្ជ្រាបចូលនិងនិរន្តរភាព

ការផ្តល់ជូន៖
៦.១គម្រោងការផ្សព្វផ្សាយ
៦.២ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគម្រោង
        ក. ខិតប័ណ្ណ
        ខ. បណ្ណប្រកាស
        គ. បដា
        ឃ. វីដេអូចំនួន២
៦.៣គេហទំព័រគម្រោងនិងបណ្តាញសង្គម
៦.៤ ព្រឹត្តិការណ៍លើកកំពស់ការយល់ដឹង
៦.៥ សិក្ខាសាលាអប់រំ
៦.៦ ព្រឹត្តិការណ៍បណ្តាញ
៦.៧ សន្និសិទចុងក្រោយ
៦.៨ ផែនការបញ្ជា្របចូលនិងនិរន្តរភាព

ការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួល

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងការសម្របសម្រួលនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តដែលមានការចូលរួមដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ្នកដឹកនាំកញ្ចប់ការងារនិងអង្គការដៃគូទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវស្របតាមតួនាទីរបស់ខ្លួននិងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកសម្របសម្រួល។

សកម្មភាព៖
១. កិច្ចព្រមព្រៀងសមាជិកគម្រោង
២. កិច្ចប្រជុំគម្រោងអន្តរជាតិ
៣.ការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងនិងការទំនាក់ទំនងរបស់សមាជិកគម្រោង

ការផ្តល់ជូន៖
៧.១ កិច្ចព្រមព្រៀងសមាជិកគម្រោង
៧.២ការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងនិងការទំនាក់ទំនងរបស់សមាជិកគម្រោង
៧.៣ កិច្ចប្រជុំគម្រោងងអន្តរជាតិ
៧.៤វេទិកាសម្របសម្រួលនិងទំនាក់ទំនង